انجمن علوم دامی دانشگاه گنبدکاووس

زئوليت درخوراك دام

زئوليت درخوراك دام:

منشا دامی  در تغذیه انسان و مزایای تامین پروتئین از طریق فراورده های دامی ،لزوم توجه بیشتر به صنعت پرورش دام و عوامل موثر در آن اجتناب نا پذیر می با شد.نظر به اینکه بخش اعظم هزینه ها در این صنعت به تهییه خوراک اختصاص دارد و در حال حاضر سالانه حدود سه میلیون تن مواد اولیه جهت تهیه خوراک دام از کشور های دیگر خریداری و به کشور وارد می شود .بنابراین تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع غذایی و افزایش عملکرد تولید به منظور بالا بردن میزان تولید و کاهش هزینه ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.از جمله راههای افزایش بازدهی غذا،افزودن برخی از ترکیبات مختلف به جیره های غذایی مورد استفاده جهت تغذیه دام می باشد که از میان ترکیبات توصیه شده که با توجه به ویژگیهای خاص خود می توانند سبب بهبود عملکرد گله های دام شوند انواع زئولیت می باشد تاکنون بیش از 50نوع زئولیت طبیعی با خواص متفاوت کشف شده که فقط 9گونه آن دارای ارزش بهره برداری از معادن است علاوه بر کانی هاس طیبیعی بیش از یکصد نوع زئولیت به طور مصنوعی تولید می شوند که هر کدام      خواص فیزیکی ویژه ای دارا هستند.                

زئولیت در جبره غذائی حیوانات به عنوان یک ماده افزودنی مصرف می شود با افزودن زئولیت به جیره غذایی به علت اینکه درعمل گوارش تاخیر ایجاد میشودضریب جذب موادغذایی افزایش یافته ودرنتیجه بهره اقتصادی بیشتری حاصل میشود.

زئولیت باجذب آمونیم هیدروژن سولفورواکسیددوکربن باعث بهبودمحیط زیست حیوان گردیده وعوامل وآسیبهای ناشی ازآنرابرطرف میسازد.میتواند باجذب فلزات سنگین ازعوارض حاصل ازآنکه احتمالادرموادغذایی وجودداردجلوگیری کند.

امروزه قارچها وسموم حاصله ازمهمترین عوامل بیماریزا درحیوانات میباشد.رئولیت باجذب آنهاPHاین سموم میتواندموجبات سلامت وبهبودموادغذایی رافراهم سازد.زئولیت با تنظیم

دستگاه گوارش از بیماریهای دستگاه گوارش و خصوصا عوارض روده ای جلوگیری میکند.با خاصیت تبادل یونی تعادل و توازن عناصر غذایی را به بهترین شکل برقرار ساخته و از هدر رفتن مواد متشکله جیره جلوگیری می کند.

از اثرات مهم زئولیت در مصرف خوراک،محیط زندگی دام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.بهبود و جذب مواد غذایی و کاهش ضریب تبدیل غذایی

2.جذب و حذف گازهای سمی متصاعد شده از فضولات و در نتیجه بهبود هوای تنفسی و تحریکات تنفسی ناشی از گازهای مضر

3.جلوگیری از بوی نامطبوع متصاعد شده از فضولات بویژه گاز آمونیاک ،هیدروژن،سولفوروو…با مکانیزم جذب گازها در کانالهای موجود در ساختمان مولکولی زئولیت

4.جلوگیری از بروز انواع بیماری های انگلی و قارچی بویژه در اندام های حرکتی و سم به دلیل کاهش رطوبت فضولات

5.جذب انواع سموم قارچی به ویژه آفلاتوکسین ها و جذب عناصر سنگین مسمومبت را از قبیل سرب ،کادمیم، جیوه و…بدلیل قابلیت جابجایی کاتیونی

6.افزایش هضم و جذب مواد بویژه در زمان مشاهده بیماریهای متابولیک ناشی از کمبود پروتئین دریافتی از جیره ، جلوگیری از بروز لامینیتیس (لنگش و چاقی )به دنبال وقوع اسیدوز لاکتسک

.B

7.ا فزایش چربی شیر به دنبال تحریک به فعالیت میکروارگانیزم های شکمبه و افزایش تولید اسیدهای چرب

8.کاهش ویسکوزیته فضولات در دستگاه گوارش و به تبع آن کاهش مشکلات بهداشتی نظافتی ناشی از اسهال با روانی مدفوع

9.امکان استفاده بیشتر از اوره در جیره دامها به عنوان منبع نیتروژن برای سنتزپروتئین های مختلف توسط میکروارگانیزمهای شکمبه

10.امکان بازپس دادن ازت جذب شده توسط آنزیمی در دستگاه گوارش در صورت نیاز بدن و بدین طریق استفاده بهینه از منابع پروتئینی جیره به ویژه اوره

11.جلوگیری از بروز بیماریهای متابولیک ناشی از کمبود تعدادی از عناصر مانند کلسیم و فسفر و جلوگیری از بیماری هایی مانند تب شیر و شکستگی استخوانها و در رفتگی مفاصل

12.زایمان راحتتر وجلوگیری از برخی از سخت زایی های ناشی از کمبود کلسیم

میزانمصرف

درگاوهای پرشیروپرتولیدویاآبستن تا5%کل جیره روزانه ودیگرموارد3%کل جیره میتوان به میزان1-1.5گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده دام مصرف میشود.

مزایای مصرف زئولیت درگاوهای شیری:

1افزایش شیروچربی شیر                                

2توازن اوره مصرفی درجیره غذایی وتبدیل آن به پروتئین قابل جذب.                    

3جلوگیری ازاسهال ودرنتیجه به حداقل رسیدن    تلفات گوساله ها.                               

4کاهش اسیدوز درگاوهای شیرده وفعالترنمودن   میکروبهای شکمبه 

اثرات زئولیت درتغذیه گوساله

 درحال حاضر دربازارپودرهای ویژه ای وجودداردکه برای گوساله های نوزادتهیه گردیده وازتلفات جلوگیری وباعث ازدیاداشتها ورشدبهترآنهامیگرددمقدارمصرف برای هرکیلوگرم وزن گوساله 1-1.5گرم است که بایددرشیری یاآغوزمصرفی گوساله هامخلوط گرددبرای مثال چنانچه وزن گوساله نوزاد40کیلوگرم باشد25تا30گرم زئولیت دریک روزداخل شیر یا آغوزنموده وپس ازبهم زدن به گوساله هاخورانده شود.به عبارت دیگر میزان مصرف درهرلیترشیر12-15گرم میباشد.به تدریج که گوساله بزرگ میشود مقدارمصرف زئولیت به همان نسبت بیشتر وزمانی هم که شروع به خوراک علوفه مینمایدحداقل 3%وزن علوفه ای که خورانده میشود از آنزیمیت دایم استفاده گردد.

کاربردزئولیت درگوسفندداری:

 افزودن زئولیت به جیره باافزایش قابلیت هضم پروتئین     خام چربی خام ودیواره سلولی عملکردبره های نرپرواری رابهبودبخشیده وموجب افزایش وزن نهایی افزایش وزن روزانه وبهبودضریب تبدیل خوراک پروتئین قابل متابولیسم میگردد.رئولیت باتوجه به خواص منحصربه فردخودسبب افزایش درصدپروتئین خام وکاهش چربی خام لاشه گردیده واز این طریق میتواند درتامین نیازپروتئینی جمعیت جوان کشورمان موثرباشدونیز باداشتن کاتیونهای مربوطه موجب افزایش توازن کاتیون-آنیون گردیده وهمچنین بافراهم ساختن عناصر مورد نیاcجیره میکروارگانیسم ای شکمبه سبب سنتزپروتئین میکروبی شده وازاین طریق حیوان رابامنبع پروتئین ارزان وباکیفیت بالایی مهیا میسازد میتوان زئولیت رابه مقدار4%ماده خشک جیره بدون اثرات جانبی به جیره بره های پرواری اضافه نمود.ازدیگرمزایای استفاده از زئولیت جلوگیری ازاسهال بره هاوگوسفندان ومتعادل نمودن فلور میکروبی روده هاوکاهش تلفات بویژه دربره ها جذب بهتر کلسیم وجلوگیری ازخاک خوری گوسفندان وازدیادمقاومت دام درمقابل پاره ای ازبیماری ها به خصوص بیماریهای روده ای وکاهش تلفات میباشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 15:9  توسط انجمن علوم دام  |